រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង

យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ ៣៩.អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការលេខខាងក្រោមនេះ៖

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍មាននាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទដូចខាងក្រោម៖

ក. អង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល

ខ. អង្គភាពស្វយ័ត

គ. អង្គភាពមូលដ្ឋាន

  • មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្ត   
បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
អំពីមន្ទីរខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តកណ្តាល

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តកំពង់ធំ 

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥