កិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់​ឧត្តម​មន្រ្តី​ទូរគមនាគមន៍​និង​ព៍ត៌មានវិទ្យា​អាស៊ាន​លើក​ទី​ ១៤ ​[...]

<p><a href="file:///C:/Users/NENG-SEYLA/Desktop/mptc.gov.kh/view/home/photo_galler_show_3.htm" style="color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: normal;">កិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់ឧត្តមមន្រ្តីទូរគមនាគមន៍ និងព៍ត៌មានវិទ្យាអាស៊ានលើកទី១៤ និងកិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីទូរគមនាគមន៍ និងព៍ត៌មានវិទ្យាអាស៊ានលើកទី១៣ នាទីក្រុងសឹង្ហបុរីថ្ងៃទី ១១ ដល់១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា២០១៣</a></p>

បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
អំពីមន្ទីរខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តកណ្តាល

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តកំពង់ធំ 

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥