សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មានកម្ពុជា-កូរ៉េ ២០១៥

Cambodia-­‐Korea Information Security Workshop (Tentative)
23rd June 2015 | Himawari Hotel, Phnom Penh, Cambodia

Date

Time

Contents

June 23, 2015
 

09:00-09:30 

Registration

09:30-09:40
 

Welcome Speech
By Dr. Insoo KANG, Project Manager, KISDI
Welcome Remark
By H.E. Chea Manit, Director General, General Department of ICT
Opening Remark
by H.E. Chun Vat, Undersecretary of State, MPTC
 
PHOTO SESSION

09:40-10:20


Cyber Security Trends and Challenges
Presenter: Prof. Heejo LEE (Korea Univ.)

10:20-10:40

Coffee Break

10:40-11:10


 

Cambodian ICT Master Plan 2020 & Draft Telecom-ICT Development Policy
Mrs. Tan Sodany, Deputy Director, ICT Policy Department

11:10-11:50

 


Promotion on Information Security Certification  Programs
By: Dr. Wan S. Yi (KISA)

11:50-13:00

Lunch

13:00-13:40

 

Security is everyone business
Mr. TAN Sopheak, Chief of CamCERT, Department of ICT Security

13:40-14:20
 

Information Security for  e-Government
Presenter: Mr. Jonathan LEE (Igloo Security)

14:20-14:40

Coffee Break

14:40-15:20

 

Understanding of Korean Critical Information Infrastructure Protection   (CIIP)
Presenter: Prof. Hyung-jong KIM (Seoul Women’s University)

15:20-16:00
 

IoT (Internet of Things) Security
Presenter: Prof. Heejo LEE (Korea Univ.)

16:00-16:30

Q&A

16:30-16:40 

Wrap-up Workshop
By H.E. Chea Manit, Director General, General Department of ICT
Closing Remark
By H.E. Chun Vat, Undersecretary of State, MPTC

 គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ( T-ICT Policy) ​

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីរាជធានីភ្នំពេញ និងនគរូបនីយកម្ម​

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីតួនាទីនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដោយយោងតាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួម​

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមក្នុងឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍​

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ​ ២០២០​

administrator | ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

ចំនួនអ្នកអាន 14425

បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
អំពីមន្ទីរខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តកណ្តាល

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តកំពង់ធំ 

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥