លេខរៀង ចំណងជើងអត្ថបទ កាលបរិច្ឆេទ ទាញយកឯកសារ
1 ច្បាប់ស្តីពី ទូរគមនាគមន៍ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦
2 រដ្ឋធម្មនុញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤
3 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ២៤ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤
4 ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤
5 ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ១១ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១០
6 ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ១២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៩
7 ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃ សុក្រ ទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៧
8 ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៧ ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៧
9 ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៣
10 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៣
ទម្រង់ស្វែងរកព័ត៌មានងាយៗ
បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង​​​

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤

ទំព័ររដ្ឋមន្រ្តី​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង​​​

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីក្រសួង​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ១២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤