ទំនាក់ទំនងក្រុមអ្នកនាំពាក្យ

  1. ឯកឧត្តម មាស ប៉ូ
    012876087
  2. ឯកឧត្តម ខូវ មករា
    077213238

សារអេឡិកត្រូនិច

spokesperson@mptc.gov.kh

ព័ត៌មានក្រសួង

សេចក្តីជូនដំណឹង

បណ្ណាល័យរូបភាព

សកម្មភាពមន្ទីរ