រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង​

យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ ៣៩.អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការលេខខាងក្រោមនេះ៖


 

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍មាននាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទដូចខាងក្រោម៖

ក. អង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល

ខ. អង្គភាពស្វយ័ត

គ. អង្គភាពមូលដ្ឋាន

  • មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្ត   
administrator | ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤

ចំនួនអ្នកអាន 43230