សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី

ព្រឹត្តិការណ៍នឹងមកដល់

បណ្ណាល័យព័ត៌មាន

បណ្ណាល័យរូបភាព

Special Telsom 28th-29th May 2014

បណ្ណាល័យវីដេអូ

កិច្ចសម្ភាសន៍ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ [..]