សេចក្តីជូនដំណឹង

សកម្មភាពរដ្ឋមន្រ្តី

បណ្ណាល័យព័ត៌មាន

បណ្ណាល័យរូបភាព

កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តីពីផែនការ​អភិវឌ្ឍន៍​​វិស័យបច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន សម្រាប់ឆ្នាំ​២០១៥

បណ្ណាល័យវីដេអូ

កិច្ចសម្ភាសន៍ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ក្នុងកម្មវិធីទំនើបភាវូបនីយកម្មខ្មែរ