បណ្ណាល័យរូបភាព

បណ្ណាល័យវីដេអូ

ប្រសាសន៍​ឯកឧត្តម​រដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់​មហោ​ស្រពជាតិលើកទី១​នៅ​កម្ពុជា ស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្ម